HVORFOR ER DET SÅ VIKTIG .. Å MELDE IFRA .. ?

Vi har noen forpliktelser når vi holder høns , vaktler , fasaner , kalkuner , svømmefugler osv som hobby dyr . Etter loven er alle disse husdyr og altså ikke kjæledyr som mange av oss ønsker ..( og kjæledyra våre tar vi med til kyndig hjelp når de er syke ikke sant ..? ) .

Vi som holder da husdyr på hobbybasis SKAL  melde fra når vi mistenker sykdom hos dyra våre .. Desverrre så er det mange som velger å overse denne viktige plikten og lar da disse sykdommene få spre seg videre .. til nye eiere og fuglehold .. Det at mange dyreeiere er uvitende , naive eller blåser det bort gjør det desverre ikke noe bedre .

Det å bli satt i karantene med besøksforbud , forbud mot kjøp / salg av dyr , prøvetaking av dyra osv er en belastning og det vet vi som har vært i denne situasjonen MEN vi har lært av prosessen .

Dette har hvertfall gjort meg svært skeptisk til å ta inn levende fugl og svært bevisst på  hva vi utsetter andre fuglehold for hvis vi ikke gjør det som forventes av oss .

Via sosiale medier er det lett å fange opp de som ikke melder ifra ( heldigvis ! ) og unngå å kjøpe fra slike dyrehold .

Jeg blir oppgitt over hvor mange som har smittsomme sykdommer hos dyra sine men velger å ikke se det .. Sykdommene forsvinner ikke selv om dyrene skulle overleve et utbrudd !

I disse dager ser det ut til at både IB , ILT , hønselammelse enten er et aktivt virus hos mange og svært få velger å melde ifra eller få sine dyr testet .

Jeg har holdt på med denne hobbyen i mange år og desverre sett endel fuglehold bli sanert på grunn av disse sykdommene og mange gir da opp denne trivelig hobbyen ... Så det er opp til oss som har hønsefugler som hobby å være vårt ansvar bevisst  og ikke minst gjøre det vi kan for at andre med fjørfe ikke kommer i samme situasjon.

Derfor omtaler jeg på denne hjemmesiden min mange av disse sykdommene for å bevisstgjøre folk at de finnes .. og de kan ramme nettopp din fugleflokk om du ikke følger med .

Det er fullt mulig å ha en sykdomsfri hønseflokk  , men skulle du oppdage sykdom enten hos deg selv eller hos andre så MELD IFRA  til nærmeste Mattilsyn ..

Da har du gjort din plikt og sannsynligvis stoppet en sykdom fra å spre seg videre .

DE ALVORLIGE FJØRFE - SYKDOMMENE ( MELDEPLIKTIGE )

 

De mest alvorlige smittsomme dyresykdommene (A-sykdommer) sprer seg uhyre raskt hvis smitten kommer inn i vårt dyrehold og gjør dyr alvorlig syke. Noen av sykdommene kan også gjøre mennesker syke i ulik grad. 

Hvilke dyresykdommer som betegnes som A-, B- og C-sykdommer går fram av forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr.

De fleste av disse A-sykdommene er virussykdommer. Virus spres lett ved kontakt mellom dyr. I tillegg vil dyr, mennesker, transportmidler, kjøtt, gjødsel og andre ting som har vært i kontakt med syke dyr kunne spre smitten over lange avstander slik at nye dyr blir smittet. I noen tilfeller kan smitten også spres med vind over lange avstander.

Sykdommene kan innebære svært store konsekvenser, både for produsenter, myndigheter, industrien og befolkningen. Utbrudd av disse sykdommene vil derfor medføre omfattende tiltak for å stoppe smittespredningen og utrydde sykdommen så fort som mulig.

FORMÅL , DEFINISJON ,VARSLINGSPLIKT ,STRAFF ..

 

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme god dyrehelse og derved bidra til god folkehelse og dyrevelferd ved å sikre at Mattilsynet får nødvendige opplysninger om sjukdom hos dyr. Forskriften skal også bidra til å ivareta hensynet til miljøet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder veterinærers og laboratoriers plikt til å varsle og gi melding til Mattilsynet om sjukdom hos pattedyr, herunder sjøpattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Forskriften gjelder sjukdommer hos dyr på norsk land- og sjøterritorium, norske luft- og sjøfartøyer, innretninger på norsk kontinentalsokkel og Svalbard

§ 3.Definisjoner

I denne forskriften gjelder følgende definisjoner:

a) «sjukdom hos dyr»: tilfeller hvor dyr viser tegn på svekket helsetilstand eller hvor prøver fra dyr viser forekomst av smittestoffer eller andre agens som kan føre til svekket helsetilstand for dyr eller mennesker
b) «A-, B- og C-sjukdom»: kategorisering av sjukdommer som fastsatt i vedleggene til denne forskriften.

§ 4.Varsel

Veterinærer og laboratorier skal umiddelbart varsle Mattilsynet muntlig dersom de påviser eller får grunn til mistanke om A- eller B-sjukdom hos dyr. Varselet skal i tillegg og så snart som mulig sendes skriftlig via Mattilsynets meldesystem.

Varslingsplikt etter første ledd gjelder uansett ved påvisning av eller grunn til mistanke om at dyr har sjukdom som oppfyller ett eller flere av disse vilkårene:

a) kan medføre fare for død eller alvorlig helseskade hos mennesker
b) kan føre til at et større antall dyr blir utsatt for sjukdom
c) kan utløse store økonomiske tap for samfunnet
d) kan gi andre vesentlige samfunnsmessige konsekvenser
e) antas ikke å forekomme i Norge
f) har uvanlig utbredelse
g) svekker dyrets helsetilstand på uvanlig måte eller i uvanlig høy grad.

Plikten til å varsle gjelder ikke nye tilfeller av sjukdommen i besetninger som Mattilsynet har pålagt restriksjoner .

§ 5.Melding

Laboratorier som påviser nye tilfeller av sjukdom i besetninger som Mattilsynet har pålagt restriksjoner, skal gi Mattilsynet skriftlig melding. Meldingen skal sendes innen 24 timer etter påvisningen.

Veterinærer som påviser C-sjukdom hos dyr, skal gi Mattilsynet skriftlig melding. Meldingen skal sendes så snart som mulig og senest 7 dager etter påvisningen

§ 6.Nødvendige opplysninger

Varsel etter § 4 og melding etter § 5 skal inneholde nødvendige opplysninger om

a) varsleren eller melderen
b) sjukdommen, herunder symptomer og eventuell diagnose
c) dyreholdets identitet og art
d) dyrene som er rammet av sjukdommen
e) tidspunktet for mistanke eller påvisning.

§ 7.Tilgang til opplysninger

Dyreeiere skal ha tilgang til opplysninger om hvilke tilfeller av sjukdom hos egne dyr som er varslet eller meldt til Mattilsynet.

Veterinærer og laboratorier skal ha tilgang til opplysninger om hvilke tilfeller av sjukdom som de selv har varslet eller meldt til Mattilsynet.

Referanselaboratorier skal ha tilgang til opplysninger om hvilke tilfeller av sjukdom innen deres ansvarsområde som er varslet eller meldt til Mattilsynet.

§ 8.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for gjennomføring av bestemmelsene i denne forskriften.

§ 9.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften dersom det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 10.Straff

Overtredelse av denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til dyrehelsepersonelloven § 37, matloven § 28 og dyrevelferdsloven § 37.

A- SYKDOMMER . FJØRFE .

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
     
     
Aviær influensa (AI) Avian influenza (AI) AI-virus (Infuenzavirus A,Orthomyxoviridae)
Gjelder høypatogen (HP) AI hos alle fugler og lavpatogen (LP) AI subtype H5 eller H7 hos tamme fugler
     
     
     
     
Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) Avian infectious laryngotracheitis (ILT) ILT-virus (Gallid herpesvirus 1, AlphaherpesvirinaeHerpesviridae)
     
     
     
     
     
Newcastlesjuke Newcastle disease (ND) ND-virus (Aviært paramyxovirus 1, Avulavirus, Paramyxoviridae)
 

 

B - SYKDOMMER .FJØRFE .

 

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Aviær rhinotrakeitt, inkludert rhinotrakeitt hos kalkun Avian rhinotracheitis (ART) Turkey rhinotracheitis (TRT) Aviært metapneumovirus (Metapneumovirus, Paramyxoviridae)
Egg dropp syndrom (EDS-76) Egg drop syndrome (EDS-76) EDS-76-virus (Adenovirus, Adenoviridae)
Hønsekolera Fowl cholera Pasteurella multocida subsp. multocida
Infeksiøs bronkitt (IB) Avian infectious bronchitis (IB) IB-virus (Gammacoronavirus,Coronaviridae)
Mycoplasmose Avian mycoplasmosis Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis
Paramyxovirus-infeksjon hos tamduer, unntatt Newcastlesjuke Avian paramyxovirus infection (except Newcastle disease) Aviært paramyxovirus 1, (Avulavirus, Paramyxoviridae)
Tuberkulose Avian tuberculosis Mycobacterium avium subsp. avium
Virusenteritt hos and Duck virus enteritis (DVE) Andeenterittvirus (Alphaherpesvirus,Herpesviridae)
Virushepatitt hos and Duck virus hepatitis (DVH) DVH I, II, III.
DVH I (Avihepatovirus, Picornaviridae)
DVH II og III (Astrovirus 1og 2, Avastrovirus, Astroviridae)

C - SYKDOMMER .FJØRFE .

 

5. Fjørfe

Norsk betegnelseInternasjonal betegnelseSmittestoff
Smittsom hjerne- og ryggmargbetennelse hos høns – aviær encefalomyelitt (AE) Avian encephalomyelitis (AE) Aviært encephalomyelitvirus (AE-virus) (Hepatovirus, Picornaviridae)
Aviær infeksiøs anemi (blåvingesjuke) Chicken infectious anemia(CIA) CIA-virus (Gyrovirus, Circoviridae)
Infeksiøs bursitt (Gumboro) Infectious bursal disease (IBD) Gumboro disease IBD-virus (Avibirnavirus, Birnaviridae)
Mykoplasmainfeksjoner – unntatt infeksjoner forårsaket av Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis Mycoplasma infections Mycoplasma synoviae
Smittsom hønselammelse Marek's disease (MD) MD-virus (Mardivirus, Herpesviridae)